BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/144/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 listopada 2021 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Przytuły:
1) od gruntów:


  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych– 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,42 zł  od 1 m2 powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020r.,  poz.802 z późn. zm), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego — 3,40 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich częsci:


  1. mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  5,25 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,30 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej; 


3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XV/108/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5344).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 gru 2021 11:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 501 razy