BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/133/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 11 sierpnia 2021 r.
w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z  2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się na okres 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. roku dopłatę z budżetu Gminy Przytuły dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły do 1m3 wody sprzedanej w wysokości 0,55 zł/m³ brutto.

§ 2.  Dopłatę ustalono na podstawie prognozowanych kosztów eksploatacji i obsługi hydroforni Nowa Kubra oraz wodociągu za 2022 rok.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytułach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 paź 2021 15:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 306 razy