BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVIII/129/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

            Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się, co  następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2021 r. polegających na:


  1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę  -         112 775,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem  Nr  1


  1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę  -         224 284,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem  Nr  2


  1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę  -         111 509,00 zł ;

      - zgodnie z załącznikiem  Nr  2

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

      1.Dochody budżetu gminy ogółem                     12 739 006,94 zł.;      w tym :

                        1) dochody bieżące                                                                   10 652 621,94 zł,

                        2) dochody majątkowe                                                                2 086 385,00 zł;

 

     2.Wydatki budżetu gminy ogółem                        13 167 793,12 zł.;                   w tym:

                        1) wydatki bieżące                                                                    10 331 714,12 zł.

                        2) wydatki majątkowe                                                                  2 836 079,00 zł.

 

     3. Deficyt budżetu gminy wynosi - 428 786,18 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1)  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 350 275,00 zł.

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 16 488,85 zł.

3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 62 022,33 zł.

§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 lip 2021 10:42
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 426 razy