BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/120/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły

          Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a w związku  z art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

§2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§3.1. W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50,00 zł od jednego mieszkańca.


  1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5. Traci moc Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5634, zm. z 2020r., poz. 1096).

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 maj 2021 14:36
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 461 razy