BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/113/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 14 grudnia 2020 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

          Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co  następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 r. polegających na:


  1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę  -  13 370,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem  Nr  1


  1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę  - 2 216 328,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem  Nr  1


  1. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę  -    36 870,21 zł ;

- zgodnie z załącznikiem  Nr  2


  1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę  -      1 820 926,21 zł ;

      - zgodnie z załącznikiem  Nr  2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

      1.Dochody budżetu gminy ogółem : 12 790 088,68 zł.; w tym :

1) dochody bieżące  - 10 960 626,68 zł,

2) dochody majątkowe   - 1 829 462,00 zł;

     2.Wydatki budżetu gminy ogółem:  14 031 580,83 zł.; w tym:

1) wydatki bieżące - 10 915 638,83 zł.

2) wydatki majątkowe - 3 115 942,00 zł.

       3. Deficyt budżetu gminy wynosi - 1 241 492,15 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w  kwocie 8 919,59 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 232 572,56 zł.

§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 367 821,59 zł. oraz łączną kwotę rozchodów 1 126 329,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 gru 2020 15:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 458 razy