BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/109/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 14 grudnia 2020 roku
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Przytuły.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm. ) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Przytuły, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych :

1.  za jednorazowy odbiór, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 40 zł za pojemnik lub worek o pojemności 110 -120  litrów;

2) 60 zł  za pojemnik o pojemności 240 litrów;

3) 110 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów;


  1. za jednorazowy odbiór, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 52 zł za pojemnik lub worek o pojemności 110 -120  litrów;

2) 78 zł  za pojemnik o pojemności 240 litrów;

3) 143 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów.

§ 2. Stawki wymienione w § 1 są stawkami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług.

§ 3. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych –w wysokości 57,00 zł brutto za 1m3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/81/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2609).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 gru 2020 14:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 600 razy