BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/90/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przytuły w roku szkolnym 2020/2021.

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe  (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm. )  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się  średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Przytuły, w roku szkolnym 2020/2021: 
1) Olej napędowy – 4,28 zł za litr;
2) Etylina – 4,37 zł za litr;
3) Autogaz – 2,00 zł za litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 lis 2020 13:38
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 362 razy