BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/99/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 22 października 2020 roku
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przytuły.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 24h ust. 4 i art. 24k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 383 § 1 pkt. 7 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Przytuły Pana Kamila Farfułowskiego w okręgu wyborczym Nr 13 z powodu niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

§ 2. Uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przytuły przesyła się Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Łomży oraz doręcza zainteresowanemu.

§ 3.Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytuły.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/87/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Przytuły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 lis 2020 13:27
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 503 razy