BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/96/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 22 października 2020 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na remont drogi powiatowej .

      Na podstawie art.10 ust 2 oraz art. 18 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz.713) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje :

 

§1. Udziela się z budżetu Gminy Przytuły pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu z przeznaczeniem na zadanie pn.: ”Remont drogi powiatowej nr 1821B w m. Wilamowo o dł.  odc. ok. 990 m, gm. Przytuły”

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w  § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Przytuły na 2020 r. w wysokości 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Przytuły.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 lis 2020 12:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 511 razy