BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 35/20 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 28 września 2020 r.
w sprawie: wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 i 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.                   o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.       poz. 1062), zarządza się, co następuje:

                                                                              § 1
1. Wyznacza się Panią Elżbietę Błaszczak jako osobę pełniącą funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Przytuły.
2. Powołuje się działający pod przewodnictwem Koordynatora do spraw dostępności zespół do spraw dostępności w składzie:
1)    Andrzej Gwiazdowski
2)    Elwira Gardocka
                                                                              § 2


  1. Do zadań Koordynatora w szczególności należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  1. Zobowiązuje  pracowników Urzędu Gminy w Przytułach do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

                                                                             § 3
Koordynator w zakresie realizowanych zadań podlega Wójtowi.

                                                                             § 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.

                                                                            § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 wrz 2020 15:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 776 razy