BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/91/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869  ) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytuły na lata 2020 -2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. „Wykaz przedsięwzięć WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie za Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 wrz 2020 12:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 530 razy