BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/82/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 25 czerwca 2020 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Przytuły na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje: 


§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Przytuły na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.  1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celach, o których mowa w §1 pkt. 1 i pkt. 4 określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni – 5,00 zł,

2) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni do całkowitego zajęcia jezdni – 7,00 zł,

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni elementów pasa drogowego takich jak chodniki, wjazdy, place, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pobocza ustala się stawkę opłaty w wysokości 3 zł,

3. Za zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny stosuje się stawki takie, jak za zajęcie pasa drogowego za jeden dzień,

4. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z obiektami i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,20 zł za 1 dzień zajęcia pasa drogowego bez względu na rodzaj zajętego elementu pasa drogowego.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki rocznych opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2:

1) w pasie drogowym – 30,00 zł,

2) na obiekcie mostowym – 100,00 zł.

2. Stawki opłat za umieszczenie urządzenia lub obiektu ulegną podwyższeniu o 100% w przypadku umieszczenia urządzenia w jezdni.

3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 20,00 zł.

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1, 2, 3 obejmują pełny rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt. 3:

1) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego lub reklamy – 1,00 zł/1 m2/doba,

2) za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy tymczasowego stoiska handlowego – 3,00 zł/1 m2/doba.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Przytuły Nr XI/75/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Przytuły na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sie 2020 12:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 528 razy