BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/78/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 marca 2020 roku
w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

       Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2019, poz. 506 z póź. zm.  ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1.  Sołtysi otrzymują diety za udział w obradach sesji Rady Gminy.

§ 2.  Ustala się  dietę dla sołtysów   w wysokości   200 zł.

§ 3.1. Podstawą do wypłacenia diety stanowic będzie podpis sołtysa na liście obecności z obrad sesji.

     2. Dieta obejmuje koszty dojazdu sołtysa na obrady sesji.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/74/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego  2020 roku w  sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 kwi 2020 13:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 495 razy