BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/ 77/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 marca 2020 roku
w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Na podstawie art. 25 ust.4   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz. 506 z póz. zm.), Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1. 1.  Radny otrzymuje dietę za udział w :

1) obradach sesji Rady Gminy,

2)  posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy , do której został powołany.

2. Dieta przysługuje za każdy dzień, w którym radny brał udział w posiedzeniach wymienionych w ust. 1.

3. W razie przełożenia obrad lub posiedzenia na inny termin lub zbiegu posiedzeń w tym samym dniu , radny otrzymuje jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.

4. Dieta obejmuje koszty dojazdu radnego na posiedzenie lub obrady.

 

§2. Ustala się za udział w obradach sesji Rady Gminy oraz za udział w posiedzeniach stałych komisji Rady dietę w wysokości 300,00 zł.

§3. 1. Przewodniczący Rady Gminy za kierowanie Radą i jej pracami otrzymuje dietę miesięczną w wysokości 800 zł.


  1. Do Przewodniczącego Rady Gminy nie mają zastosowania przepisy § 1 i 2 uchwały.
  2. W przypadku niemożności sprawowania funkcji Przewodniczącego potrąca się 1/30 za każdy dzień z miesięcznej diety  .

§ 4. Podstawe do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności w obradach lub posiedzeniu.

§ 5. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych wg zasad określonych Rozporządzeniem  Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy./ Dz.U. z 2000 r  Nr 66,poz. 800 z póź. zm./.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/73 /2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego 2020 roku w  sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 kwi 2020 13:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 623 razy