BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/66/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 lutego 2020 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5634), § 3. otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50,00 zł od jednego mieszkańca.

2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lut 2020 14:56
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 527 razy