BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/ 73/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 lutego 2020 roku
w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

          Na podstawie art. 25 ust.4   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz. 506 z póz. zm.), Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Radny otrzymuje dietę za udział w :

1) obradach sesji Rady Gminy,

2)  posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy , do której został powołany.

    2. Dieta przysługuje za każdy dzień, w którym radny brał udział w posiedzeniach wymienionych w ust. 1.

    3. W razie przełożenia obrad lub posiedzenia na inny termin lub zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.

   4. Dieta obejmuje koszty dojazdu radnego na posiedzenie lub obrady.

§ 2. Ustala się za udział w obradach sesji Rady Gminy oraz za udział w posiedzeniach stałych komisji Rady dietę w wysokości  300,00 zł.

§ 3. 1. Przewodniczący Rady Gminy za  kierowanie Radą i jej pracami otrzymuje dietę miesięczną w wysokości    800 zł.

    2. Do Przewodniczącego Rady Gminy nie mają zastosowania przepisy § 1 i  2 uchwały.

§ 4.  Podstawe do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności w obradach lub posiedzeniu.

§ 5. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych wg zasad określonych Rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy./ Dz.U. z 2000 r  Nr 66,poz. 800 z póź. zm./.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

7. Traci moc uchwała Nr VI/28 /2015 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 czerwca   2015 roku w  sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych..

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 lut 2020 14:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 499 razy