BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 października 2019 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 r. polegających na:

     1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                     -         668 143,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

   2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                     -         677 143,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

     3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                   -             9 000,00 zł ;

     - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

     1.Dochody budżetu gminy ogółem  - 12 449 366,72 zł.;    

w tym :

1) dochody bieżące - 10 204 525,72 zł,

2) dochody majątkowe - 2 244 841,00 zł;

 

2.Wydatki budżetu gminy ogółem - 12 871 849,72 zł.;                  

w tym:

1) wydatki bieżące - 9 533 852,72 zł.

2) wydatki majątkowe - 3 337 997,00 zł.

     3. Deficyt budżetu gminy nie zmienił się i wynosi - 422 483,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

 

§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 lis 2019 15:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 150 razy