BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 października 2019 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2019-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,poz.869 ) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,poz. 506 ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytuły na lata 2019 -2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. „Wykaz przedsięwzięć WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie za Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

        

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 lis 2019 14:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 124 razy