BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 października 2019 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz 506 z późn. zm) i art. 30 ust. 6 , art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 września 2019r. ,wprowadza się następujacą zmianę:

§ 9 ust 1. otrzymuje brzmienie:

„ Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w następujacej wysokości:

1)     dyrektorowi w wysokości od 10% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego do wysokości 30 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego;

2)     wicedyrektorowi- w wysokości od 8% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego do 25 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 lis 2019 14:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 132 razy