BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 września 2019 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 r. polegających na:

     1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                     -       163 403,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

   2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                   -         215 000,00 zł ;

     - zgodnie z załącznikiem Nr 1

   3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                     -         355 147,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

     4. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                   -         269 070,00 zł ;

     - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

     1.Dochody budżetu gminy ogółem                                                          11 461 080,54 zł.;     w tym :

1) dochody bieżące - 9 776 239,54 zł,

2) dochody majątkowe - 1 684 841,00 zł;

2.Wydatki budżetu gminy ogółem -  11 883 563,54 zł.;                  

w tym:

1) wydatki bieżące - 9 110 566,54 zł.

2) wydatki majątkowe - 2 772 997,00 zł.

        

     3. Deficyt budżetu gminy wyniósł - 422 483,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

 

§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. §8 pkt 4 Uchwały Nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 218 915,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

 

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 764 812,50 zł. oraz łączną kwotę rozchodów 342 329,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 lis 2019 14:37
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 120 razy