BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/ 42/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 września 2019 r.
w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorcow zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z póz. zm.), oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z póz. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:


§1.

 

 Ustala się na okres 01.08.2019r. do 31.07. 2020 r. roku dopłatę z budżetu Gminy Przytuły dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły do 1m3 wody sprzedanej w wysokości  0,85 zł/m³ brutto.


§ 2.

 

 Dopłatę ustalono na podstawie prognozowanych kosztów eksploatacji i obsługi hydroforni Nowa Kubra oraz wodociągu za 2020 rok.


§ 3.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytułach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 lis 2019 14:21
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 127 razy