BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 września 2019 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz 506 z późn. zm) i art. 30 ust. 6 , art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.) po uzgodnieniu  ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytuły, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc Uchwały: 


  1. Uchwała Nr XXII/77/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 stycznia 2009 roku  w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania  i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz.Urz. Woj. Podl., Nr 70  poz. 697)   
  2. Uchwała Nr XXIII/80/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 lutego 2009 roku zmieniająca regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodaktów motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe  zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz.Urz. Woj. Podl.  Nr 70,  poz. 702).
  3. Uchwała Nr XXII/75/04 Rady Gminy Przytuły z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytuły, sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród”(Dz.Urz. Woj. Podl.  Nr 194, poz. 2658).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po  14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 lis 2019 14:17
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 126 razy