BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓL Nr VI/2019

z dnia:
w sprawie: z obrad Sesji Rady Gminy Przytuły ,która odbyła się w dniu 12.09.2019 roku w budynku świetlicy w Przytułach , ul. Lipowa 1 .

Obrady Sesji Rady Gminy rozpoczęto o godz. 10.00, a zakończono o godz. 11,30.

       W Sesji udział wzięło 13 Radnych Rady Gminy Przytuły ( zgodnie z listą obecności ) co stanowi 86,67 %.

Radny nieobecny nieusprawiedliwiony :


 1. Farfułowski Kamil,
 2. Gołaś Jarosław,

Ponadto w  obradach udział wzięli :

1. Ramotowski Kazimierz                              - Wójt Gminy Przytuły ,

2. Polkowski Kazimierz                                  -  Radny Powiatu Łomżyńskiego,

3.  Ziółek Elżbieta                                          - Skarbnik Gminy Przytuły,

4. Sołtysi – ( 14  osób  zgodnie z listą obecności ).

Porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie  porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.


 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  a)ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły.

  b) dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie gminy Przytuły.

  c)   zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022

  d) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

7. Sprawy bieżące gminy.

8. Zamknięcie obrad Sesji..

 

Przebieg posiedzenia :

Ad.1           Przewodniczący Rady Gminy Przytuły  Pan  Ciszewski Andrzej   otworzył  VI  Sesję  Rady Gminy Przytuły. Przywitał   wszystkich obecnych na obradach oraz na podstawie listy obecności  stwierdził ich prawomocność.

Ad.2          Przewodniczący Rady  Gminy Przytuły przedstawił proponowany porządek dzienny a następnie przeprowadził głosowanie jawne nad jego przyjęciem 

            Na stan 15 Radnych Rady Gminy  Przytuły  w obradach Sesji uczestniczyło  13 Radnych.
W głosowaniu jawnym  wzięło udział 13 Radnych. Za przyjęciem porządku  dziennego było  13 osób, przeciwnych i wstrzymujących się głosów nie było.

                     Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3           Przewodniczący Rady Gminy Przytuły przeprowadził głosowanie jawne nad przyjęciem  protokołu  Nr V/2019 z obrad Sesji Rady Gminy Przytuły  z dnia 18.06.2019 roku, który był do wglądu na stanowisku obsługi Rady Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            Na stan 15 Radnych Rady Gminy  Przytuły  w obradach Sesji uczestniczyło 13 Radnych.
W głosowaniu jawnym  wzięło udział 13 Radnych. Za przyjęciem  protokołu  głosowało 13  osób, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było.  

               Protokół  został przyjęty.     

Ad.4                Informacja Wójta o działalności między sesjami. 

Wójt Gminy  Pan Kazimierz Ramotowski poinformował  o działalności między sesjami :


 1. 7 lipca odbył się festyn rodzinny w Nowej Kubrze. Odbył się turniej o puchar Wójta Gminy. Podziękował za wzięcie udziału w pikniku.
 2. Ukazał się ranking odnośnie zasobności i bogactwa gmin. W 2017 roku byliśmy na ostatniej pozycji w kraju i mieliśmy dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca 398 zł. w tym roku poszliśmy w tym rankingu w górę  o 467 miejsc do góry i dochód na mieszkańca wychodzi 3.133 zł. Ta pozycja wynika z tego, że korzystaliśmy z Funduszy Unijnych , który daje chwilowy wzrost naszych dochodów. Czyli jest coraz lepiej, przynajmniej medialnie. 
 3. Podpisaliśmy umowę na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Przytułach . W tym roku mamy ten samochód odebrać. Koszt tego samochodu trochę wzrósł i wyniesie 770 tys. zł  z tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Białymstoku przekaże nam 380 tyś. zł  . KSG Państwowej Straży Pożarnej – 30 tys. zł, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 150 tys. zł i nasz udział 210 tys. zł.
 4. Składaliśmy różnego rodzaju wnioski na dofinansowanie. W ramach Lokalnej Grupy Działania złożyliśmy dwa wnioski  na place zabaw wraz z siłownią plenerową w Przytułach, Nowej Kubrze i w Wilamowie. Koszt ogólny 205 tyś zł, dofinansowanie 174 tys. zł. Musimy zabezpieczyć 15 % środków własnych. Te wnioski zostały zakwalifikowane na poziomie LGD i  będzie do zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.  Jest możliwość jeszcze  pozyskania środków i zaplanowałem wykonać plac zabaw , boisko i dojazd przy szkole w Wagach . To będzie dopiero na przyszły rok.  
 5. Gospodarka wodno – ściekowa. Złożyliśmy wniosek w ramach PROW na wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego studni głębinowej na istniejącej hydroforni. Koszt wykonania tej studni to jest 399.685 zł. Wnioskowana kwota to 206 tyś zł. Po ocenie tych wniosków jesteśmy gdzieś około na 20 miejscu – więc zobaczymy  jak to się przełoży na środki jakie będzie posiadał Urząd Marszałkowski .
 6. Inwestycje drogowe. Złożyłem wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych . To będzie od 2020 do 2022 roku. Z poprzedniego rozdania przeszły nam  trzy drogi, Obrytki, ul. Lipowa, Doliwy - Nowa Kubra, Kubra Stara- Kubra Przebudówka. Dwie drogi Wilamowo  i Mikuty- Mroczki odpadły. Na te drogi złożyliśmy wnioski jeszcze raz . Do tego dołożyłem drogę Mikuty – Chrzanowo- projekt wykonany wspólnie z Wójtem z Radziłowa, oraz Przytuły Las – nakładka w kierunku Sup 980 m , i droga Kubra Przebudówka. Droga Obrytki- będzie wykonanie jeszcze w tym roku. Pozostałe  drogi w  latach następnych.
 7.  Remont drogi  powiatowej  na odcinku Chrzanowo- Radziłów będzie robiony na odcinku 800 m .
 8. Otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizację Szkoły w Wagach , otrzymaliśmy 85 % dofinansowania. W związku z tym przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe, wyłonimy wykonawcę i podpiszemy umowę. Prace będą trwały do czerwca następnego roku.
 9. Podlaska Sieć Internetowa wykonuje internet dla szkół, domówiłem się z tą firmą i będzie też podłączony Urząd Gminy.
 10. Instalacje solarne. Po dość długiej przerwie- firma ponowiła instalowanie tych urządzeń. Powinno to się zakończyć do końca września, jak będzie to zobaczymy.

   Ad.5                         Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

   1. Radny Pan Modzelewski Sławomir spytał  czy była firma, która miała oczyścić  rzekę Przytulankę .

Odp. Wójt Gminy Pan Kazimierz Ramotowski –Oni byli ale rozebrali tylko żeremia. Znając życie to kilka dni i na nowo bobry pobudują nowe żeremia.  Skontaktujemy się z  tą firmą i może ktoś  przyjedzie do nas na Sesję.

Ad. 6a             Przewodniczący Rady Gminy  Pan Ciszewski Andrzej  udzielił głosu Wójtowi Gminy Przytuły Panu Ramotowskiemu Kazimierzowi , który  omówił treść projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły.  

Pan Ramotowski Kazimierz , Wójt Gminy Przytuły  - omówił  treść wyżej wymienionej uchwały .

Ponieważ nie było  uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Przytuły przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały.

Na stan 15 Radnych Rady Gminy Przytuły w obradach Sesji uczestniczyło 13 Radnych.
 W głosowaniu jawnym wzięło  udział 13 Radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 13 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się  głosów nie było.   

                  Uchwała została przyjęta. Wykaz głosowania imiennego w załączeniu do protokołu.

          / Uchwała   Nr VI/41/2019 w załączeniu do protokołu/  

Ad. 6b             Przewodniczący Rady Gminy  Pan Ciszewski Andrzej  udzielił głosu Wójtowi Gminy Przytuły Panu Ramotowskiemu Kazimierzowi , który  omówił treść projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla gospodarstw
domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie gminy Przytuły.

Pan Ramotowski Kazimierz , Wójt Gminy Przytuły  - omówił  treść wyżej wymienionej uchwały .

Ponieważ nie było  uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Przytuły przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały.

Na stan 15 Radnych Rady Gminy Przytuły w obradach Sesji uczestniczyło 13 Radnych.
 W głosowaniu jawnym wzięło  udział 13 Radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 13 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się  głosów nie było.   

                  Uchwała została przyjęta. Wykaz głosowania imiennego w załączeniu do protokołu.

             / Uchwała   Nr VI/42/2019 w załączeniu do protokołu /  

Ad.6c       Przewodniczący  Rady Gminy  Pan Ciszewski Andrzej  udzielił głosu Pani Ziółek Elżbiecie – Skarbnikowi Gminy celem  omówienia treści projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2019 – 2022.

         Pani Ziółek Elżbieta – Skarbnik Gminy Przytuły omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2019 – 2022.

Ponieważ nie było uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Przytuły przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały.

Na stan 15 Radnych Rady Gminy Przytuły w obradach Sesji uczestniczyło 13 Radnych.
 W głosowaniu jawnym wzięło  udział 13 Radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 13 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się  głosów nie było.   

                  Uchwała została przyjęta. Wykaz głosowania imiennego w załączeniu do protokołu.

           / Uchwała   Nr VI/43/2019 w załączeniu do protokołu /  

Ad.6d      Przewodniczący  Rady Gminy  Pan Ciszewski Andrzej  udzielił głosu Pani Ziółek Elżbiecie – Skarbnikowi Gminy celem  omówienia treści projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

         Pani Ziółek Elżbieta – Skarbnik Gminy Przytuły omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Ponieważ nie było uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy Przytuły przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały.

Na stan 15 Radnych Rady Gminy Przytuły w obradach Sesji uczestniczyło 13 Radnych.
 W głosowaniu jawnym wzięło  udział 13 Radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 13 głosów, przeciwnych i wstrzymujących się  głosów nie było.   

                  Uchwała została przyjęta. Wykaz głosowania imiennego w załączeniu do protokołu.

          / Uchwała   Nr VI/44/2019 w załączeniu do protokołu /  

Ad.7       Sprawy bieżące gminy .

1. Wójt Gminy  Pan Kazimierz Ramotowski omówił sprawę  odbioru nieczystości stałych  na terenie naszej gminy. Poinformował, że ostatnio były ważone odebrane odpady i  miesięcznie wyszło  około 20 ton.  Okazuję się ,że tych nieczystości jest więcej niż zakładaliśmy. Gmina nie może dokładać , ani zarabiać na tym. W tej sytuacji będziemy musieli przymierzyć się do podniesienia stawki za wywóz odpadów.


 1. Radna Pani Teresa Żebrowska – spytała,  co będzie z odbiorem folii od gospodarzy.

Odp: Wójt Gminy- na razie jeszcze nie wiadomo co z tym będzie, to jest produkt  z działalności gospodarczej w gospodarstwie rolnym . Może będzie tak, że będzie odbierane ale za odpłatnością.

3. Wójt Gminy  zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie numerów telefonów Radnych i sołtysów przez Gminę celem przesyłania   różnego typu informacji. Zgoda musi być wyrażona na piśmie ze względu na RODO.

4. Radny Pan Mroczkowski Tadeusz- droga od Bagienic do Borawskich, po deszczach tam wymyło trzeba tam udrożnić ten przejazd. Srodek drogi jest jako koryto rzeki gdy pada deszcz.

Odp: Wójt Gminy- ostatnio eksperymentujemy z nawożeniem  kamieni i gdy to  się ujeździ to ewentualne jeszcze coś tam dodatkowo robimy. Ja wiem ,że potrzeby są duże ale my jeszcze musimy patrzeć na finanse.

5. Radny Pan  Zakrzewski Krzysztof – czy można negocjować z firmą instalującą solary aby była dłuższa gwarancja jako rekompensata za taki długi okres oczekiwania na realizację zadania. ?

Odp: Wójt Gminy- ja wiem, że to tak wyszło i czasowo przesunęła się realizacja zadania to firma gdy się nie wyrobi w terminie to zapłaci karę, co do gwarancji to pozostaje tak samo.

6. Radna Pani  Żebrowska Teresa –  trzeba wykarczować krzaki na naszej drodze za wsią za mostem po lewej stronie.

Odp. Wójt Gminy- te pobocza ciągle zarastają , jeżeli sekatorem to się da zrobić  to mamy jedną osobę  mamy . Zobaczymy co da się zrobić w tej sprawie.                                     

Ad.8                 Przewodniczący Rady Gminy Przytuły Pan Ciszewski Andrzej   zakończył obrady  Sesji Rady Gminy Przytuły.

Protokołowała

(-) Lubińska Elżbieta

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 lis 2019 11:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 120 razy