BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR I/6/18 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 22 listopada 2018 roku
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Przytuły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

 § 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Przytuły w następującej wysokości:


  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 4 700,00 zł /słownie złotych: cztery tysiące siedemset/,

  2. dodatek funkcyjny w wysokości – 1 845,00.zł /słownie złotych: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć/,

  3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2 618,00 zł /słownie złotych: dwa tysiące sześćset osiemnaście/,

  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości – 940,00 zł /słownie złotych: dziewięćset czterdzieści/.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Ciszewski Andrzej

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2018 11:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 804 razy