BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2019– 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca   1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Przytuły postanawia:

 

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytuły na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do   Uchwały.

§ 2. Określa sięwykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Przytułach Nr XXII/151/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przytuły na lata 2018 – 2021 wraz z późniejszymi zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2018 10:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 841 razy