BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 6 grudnia 2018 r.
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1445 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1)  od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 250,00 zł;
b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 350,00 zł;
c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 450,00 zł.  
2)  od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


dwie osie


12


13


450,00


550,00


13


14


500,00                   


600,00      


14


15


550,00


650,00


15 i wyższa


600,00


1300,00


trzy osie


12


17


750,00


800,00


17


19


800,00


850,00


19


21


850,00


900,00


21


23


900,00


1050,00


23


25


1050,00


1700,00


25 i wyższa


1050,00


1700,00


cztery osie i więcej


12


25


700,00


800,00


25


27


800,00


1100,00


27


29


1100,00


1800,00


29


31


1800,00


2600,00


31 i wyższa


1800,00               


2600,00      


3)  od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton– 1.100,00 zł;  
4)  od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)


Stawka podatku w złotych


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


dwie osie


12


18


1200,00


1300,00


18


25


1300,00


1400,00


25


31


1400,00


1500,00


31 i wyższa


1500,00


2100,00


trzy osie i więcej


12


40


1500,00      


1800,00  


40 i wyższa


1800,00      


2700,00

 

5)  od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.100,00 zł.  
6)  od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)

(w tonach)


Stawka podatku w złotych


nie mniej niż


mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


jedna oś


12


18


500,00


600,00


18


25


600,00


700,00


25 i wyższa


700,00


800,00


dwie osie


12


28


700,00


800,00


28


33


800,00


900,00


33


38


900,00


1400,00    


38 i wyższa


1200,00    


1800,00    


trzy osie i więcej


12


38


800,00        


1000,00    


38 i wyższa


1000,00  


1400,00  

   

7)  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a)  mniej niż 22 miejsca –1968,37 zł
b)  równej lub większej niż 22 miejsc –2488,56 zł

§ 2.  Traci moc uchwała nr XXI/146/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2018 10:32
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 824 razy