BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 6 grudnia 2018 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Przytuły:
1)  od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,
b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych– 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego — 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;
2)  od budynków lub ich częsci:

a)  mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń–  4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e)  pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)  od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

§ 2.  Traci moc uchwała nr XXI/145/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2018 10:32
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1583 razy