BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 6 grudnia 2018 r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2019 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się do realizacji w 2019 roku Program Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2018 10:32
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 749 razy