BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NrI/4/2018 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 22 listopada 2018 roku
w sprawie: powołania Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.

Na podstawie art. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm ) oraz § 14,pkt 4 Statutu Gminy Przytuły stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/96/12Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Przytuły oraz Nr XXI/141/2017, z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły i Nr XXVIII/183/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2012, poz. 4138, z 2017, poz. 4544 oraz z 2018 , poz. 4312 ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.  Powołuje się Komisję rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów w składzie 3 radnych .

2.  Powołuje się następujący skład osobowy komisji :

1) Górski Paweł  - Przewodniczący,

2) Górski Andrzej - Członek Komisji,

3) Mroczkowski Tadeusz - Członek Komisji ,

§ 2

Zakres działania komisji określa Rozdział V, pkt , § 60 - 66 Statutu Gminy Przytuły stanowiącego załącznik do Uchwały Nr do XIX/96/12Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 roku oraz Nr XXI/141/2017, z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły i Nr XXVIII/183/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego , z 2012, poz. 4138, z 2017, poz. 4544 oraz z 2018 , poz. 4312 ).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Ciszewski Andrzej

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2018 13:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 835 razy