BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 22 listopada 2018 roku
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytuły.

Na podstawie art. 18a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm ) oraz § 73 Statutu Gminy Przytuły stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/96/12Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Przytuły oraz Nr XXI/141/2017, z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły i Nr XXVIII/183/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2012, poz. 4138, z 2017, poz. 4544 oraz z 2018 , poz. 4312 ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 § 1

1.  Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie do 5 radnych.

2.   Powołuje się następujący skład osobowy Komisji Rewizyjnej :

1) Przestrzelska Regina - Przewodniczący,

2) Cimochowski Piotr - Członek Komisji ,

3)   Rogowski Paweł  - Członek Komisji ,

4)   Trzaska Andrzej - Członek Komisji ,

5)   Zakrzewski Krzysztof - Członek Komisji.

§ 2

            Zakres działania komisji Rewizyjnej określa Rozdział VI Statutu Gminy Przytuły stanowiącego załącznik do XIX/96/12Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 roku oraz Nr XXI/141/2017, z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły i Nr XXVIII/183/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytuły(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego , z 2012, poz. 4138, z 2017, poz. 4544 oraz z 2018 , poz. 4312 ).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Ciszewski Andrzej

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 gru 2018 13:01
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 726 razy