BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVII/181/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 6 września 2018 r.
w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przytuły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm. ) oraz art. 12 ust. 1 i  3  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.. poz. 487 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Przytuły maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1)     zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 7, w tym przeznaczonych do spożycia:

a) poza miejscem sprzedaży – 5,

b) w miejscu sprzedaży – 2,

2)     zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 7, w tym przeznaczonych do spożycia:

a)     poza miejscem sprzedaży – 5,

b)     w miejscu sprzedaży 2,

3)     zawierajacych powyżej 18 % alkoholu – 7, w tym przeznaczonych do spożycia:

a)     poza miejscem sprzedaży – 5,

b)     w miejscu sprzedaży – 2.

§ 2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od szkoły, kościoła, domu kultury, cmentarza oraz miejsc masowych zgromadzeń. Odległość tę mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejsciowych punktu sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Tracą moc:

1)     Uchwała nr XXX/116/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 grudnia 2009 roku  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r., Nr 4 poz 65 ).

2)     Uchwała nr XXX/148/14 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 marca 2014 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ( Dz. Urz. Woj. Podl.  z 2014 r. poz. 1373).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lis 2018 15:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 726 razy