BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/180/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 17 lipca 2018 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 r. polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                     -          5 250,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                   -     112 793,00 zł ;

     - zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                     -    185 250,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

     4. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                   -      94 329,00 zł ;

     - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

     1.Dochody budżetu gminy ogółem  12 073 487,22 zł.;     w tym :

1) dochody bieżące  10 047 208,22 zł,

2) dochody majątkowe 2 026 279,00 zł;

 

2.Wydatki budżetu gminy ogółem 12 355 576,22 zł.;  w tym:

1) wydatki bieżące  8 945 117,22 zł.

2) wydatki majątkowe 3 410 459,00 zł.

        

   3. Deficyt budżetu gminy zmienił się i wynosi - 282 089,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

 

§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 604 964,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów 322 875,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. § 7 Uchwały Nr XXII/152/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1)     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 282 089,00 zł.

2)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

3)     wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 340 000,00 zł.

4)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie     148 827,00 zł.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 31 sie 2018 14:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 667 razy