BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/179/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 17 lipca 2018 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2018-2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,poz.2077 z późn. zm. ) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytuły na lata 2018 -2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 31 sie 2018 14:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 719 razy