BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/175/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2018 roku ,poz. 994, z późn. zm. /w związku z art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Przytuły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

§ 3

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 4

1.  Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Przytuły w formie papierowej bezpośrednio lub korespondencyjnie na adres: ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

2. Dopuszcza się także składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP bądź Cyfrowego Urzędu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

3.  Deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4.   Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, DOCX, PDF, ODT zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 180).

§5

Deklaracje złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują moc.

 §6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XI/68/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły oraz terminów i miejsca składania deklaracji.  

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 cze 2018 10:42
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 804 razy