BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/173/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016r. poz. 1827 z późn. zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 2018r. poz. 800 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1


  1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.
  2. Wyznacza się inkasentów opłaty skarbowej wymienionych w załączniku do uchwały.
  3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu pobranej opłaty w wysokości 10% wpływów.

 §2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§3

Traci moc uchwała Nr XXI/71/08 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 cze 2018 10:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 765 razy