BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/172/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku ,poz. 994, z późn. zm. /oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z póz. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Ustala się na okres 01.08.2018 do 31.07. 2019 roku dopłatę z budżetu Gminy Przytuły dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły do 1m3 wody sprzedanej w wysokości 0,85 zł/m³ brutto.

§ 2. Dopłatę ustalono na podstawie prognozowanych kosztów eksploatacji i obsługi hydroforni Nowa Kubra oraz wodociągu za 2017 rok.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytułach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 cze 2018 10:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1206 razy