BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/178/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 12 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, po zapoznaniu się ze:

1)     sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytuły za rok 2017,

2)     sprawozdaniem finansowym,

3)     opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

4)     informacją o stanie mienia Gminy Przytuły,

5)     stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

                                                                                                                                                                            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 cze 2018 10:38
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 725 razy