BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/160/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 1 luty 2018 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1785.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Treść § 2 Uchwały nr XXI/146/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, otrzymuje brzmienie:
„Tracą moc:
1.Uchwała nr XV/98/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 28 listopada 2016 roku.
2.Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2016 roku.”


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 kwi 2018 09:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 760 razy