BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/168/2018RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 26 marca 2018 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 r. polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                     -   643 485,98 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                   -     533 993,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                     -     202 441,98 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                   -       415 824,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

     1.Dochody budżetu gminy ogółem  - 11 872 364,98 zł.;    

w tym :

1) dochody bieżące  - 9 839 722,98 zł,

2) dochody majątkowe - 2 032 642,00 zł;

 

2.Wydatki budżetu gminy ogółem -  11 955 989,98 zł.;                  

w tym:

1) wydatki bieżące  - 8 594 838,98 zł. 

2) wydatki majątkowe - 3 361 151,00 zł.

        

   3. Deficyt budżetu gminy zmienił się i wynosi - 83 625,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

 

§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§  4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 406 500,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów 322 875,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 kwi 2018 15:16
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 758 razy