BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/170/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 26 marca 2018 r.
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujacych daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 4. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 kwi 2018 12:32
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1313 razy