BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/165/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 26 marca 2018 r.
w sprawie: podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.poz.130 ) oraz art. 12 § 2 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, 1089, z 2018 r. poz. 4, 130, 138) na wniosek Wójta Gminy Przytuły uchwala się, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.  Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4.  Na ustalenia Rady Gminy Przytuły w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5.  Tracą moc uchwały:

1) Nr XX/97/12 Rady Gminy Przytuły z dnia: 20 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 3057);

2) Nr XXXVI/176/14 Rady Gminy Przytuły z dnia: 16 października 2014 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie: podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r., poz. 3536)

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 kwi 2018 15:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 837 razy