BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/162/18 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 26 marca 2018 r.
w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów,doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z pózn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm. ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą albo na ich rzecz dla:

- psychologa                        – 20 godzin,

- doradcy zawodowego        – 18 godzin,

- terapeuty pedgogicznego  – 18 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 kwi 2018 12:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 789 razy