BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/155/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 1 luty 2018 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2018 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się do realizacji w 2018 roku Program Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Przytuł z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 lut 2018 11:56
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 830 razy