BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/154/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 1 luty 2018 roku
w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”.

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016, poz.487 z późń.zm./, oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. 2017, poz.783 z późń.zm. / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 Ustala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 lut 2018 11:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 845 razy