BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XIX/132/2017 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. , poz. 250 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

     Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 § 2

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych, według ustalonego harmonogramu, przy uwzględnieniu niniejszych postanowień:


  1. Odpady zmieszane ( niesegregowane), gromadzone w pojemnikach 110 bądź 220 l- powinny być odbierane:

a)     w okresie letnim od 1 maja do 30 września- dwa razy w miesiącu

b)     w okresie zimowym od 1 października do 30 kwietnia- raz w miesiącu;


  1. odpady selektywnie zebrane, gromadzone w workach 120 l, z folii LDPE powinny być odbierane nie rzadziej niż:

a)     szkło- raz na kwartał,

b)     tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe w tym drobny metal- raz na kwartał,

c)     papier- dwa razy do roku

d)   odpady ulegające biodegradacji- raz w miesiącu

 

§ 3

   Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałej, odbierane będą przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy do roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni przez Gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 4

   Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru. Odpady te należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych przez właściciela nieruchomości u przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§ 5

 Odpady komunalne obejmujące przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przytułach przy ul. Supskiej10.


  1. Odpady, o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych będą dostarczane do Punktu przez ich wytwórców.

 

§ 6

       Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:

a) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

b) prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Przytułach pisemnie na adres Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, telefonicznie na numer tel. 512 413 016 lub elektronicznie na adres iza@przytuly.powiatlomzynski.pl.

 § 7

             Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

 § 8

     Traci moc uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły.

 § 9

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, za wyjątkiem § 2 pkt. 2d, która wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 lip 2017 12:02
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 794 razy