BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/130/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 21 czerwca 2017 roku
w sprawie: ustalenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przytuły.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

1.Zatwierdza się taryfę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wysokości 3,10 zł/m3 netto, plus podatek VAT 8% ,to jest 3,35 zł/m3 brutto.

2.Zatwierdza się opłatę stałą za jeden kwartał od przyłącza wodociągowego w wysokości 4,63 zł netto, plus podatek VAT 8%, to jest 5 zł brutto.

§2.

Taryfa i opłata określona w §1 obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 lipca 2018 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 lip 2017 12:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1623 razy