BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/104/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 20 grudnia 2016 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2016-2020.

     Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz.885 z późn. zm. ) oraz art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

§ 1.Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przytuły na lata 2016 -2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

        

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 sty 2017 12:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 964 razy