BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/99/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 28 listopada 2016 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2017 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji w 2017 roku Program Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 gru 2016 10:42
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1130 razy