BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 września 2016 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Przytuły pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowania pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechnianiu idei samorządowej również we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1,zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2016 rok, w wysokości 1.000 zł.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Przytuły a Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 paź 2016 12:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 929 razy