BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/88/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2016 r. polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                     -     866 069,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                   -   2 457 541,00zł ;

     - zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                     -   1 451 451,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

3. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                   -   2 931 465,00zł ;

     - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 2.Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

     1.Dochody budżetu gminy ogółem                                                           9 424 250,94 zł.;     w tym :

            1) dochody bieżące                                                                       8 495 009,94 zł,

            2) dochody majątkowe                                                                     929 241,00 zł;

 

     2.Wydatki budżetu gminy ogółem                                                                9 844 926,94 zł.;                   w tym:

            1) wydatki bieżące                                                                           7 901 346,94 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            2) wydatki majątkowe                                                                      1 919 730,00 zł.

        

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 420 676,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 631 901,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów 211 225,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. „Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7 Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 cze 2016 15:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 874 razy